Avem 12 vizitatori și nici un membru online

Joi 30 Martie 2017

Incalcari ale reglementarilor antidoping si sanctiuni aplicabile sportivilor

(Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport)
Orice încălcare a reglementărilor anti-doping săvârsită de către sportiv în timpul sau în legătură cu o manifestare sportivă si/sau unei competiŃii sportive, atrage de drept descalificarea, invalidarea rezultatelor individuale obŃinute în acea competiŃie si retragerea medaliei, a punctelor sau a premiilor.
Sportivii străini sunt sancŃionaŃi numai în cazul în care participă la o competiŃie sportivă si/sau manifestare sportivă

Citește mai departe: Incalcari ale reglementarilor antidoping si sanctiuni aplicabile sportivilor

CODUL MONDIAL ANTI-DOPING lista intrzisa 2010

LISTA INTERZISĂ - 2010
STANDARDUL INTERNAłIONAL
Textul oficial al Listei Interzise va fi menŃinut de către AMAD si va fi publicat în limbile engleză si franceză. În cazul existenŃei vreunei contradicŃii între versiunea în limba engleză si cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.
Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2010.
LISTA INTERZISĂ PE 2010 CODUL MONDIAL ANTI-DOPING
Valabilă de la 1 ianuarie 2010
Toate substanŃele interzise vor fi considerate

Citește mai departe: CODUL MONDIAL ANTI-DOPING lista intrzisa 2010

Lege nr. 227/2006, privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

TITLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
- (1) Prezenta lege reglementează prevenirea şi combaterea dopajului în sport.
(2) Conform reglementărilor Convenţiei împotriva dopajului, adoptată în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, şi ale Codului Mondial Anti-Doping, elaborat de Agenţia Mondială Anti-Doping, denumit în continuare Cod, se interzice dopajul în sport din raţiuni de natură etică şi medicală.
Art. 2. - (1) Dopajul în sport reprezintă una sau mai multe încălcări ale reglementărilor anti-doping prevăzute la alin. (2).
(2) Constituie încălcări ale reglementărilor anti-doping următoarele fapte:
a) prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor acesteia ori a markerilor ei în proba biologică provenită de la un sportiv;
b) utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanţă interzisă sau o metodă interzisă;
c) refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru prelevarea de probe după primirea invitaţiei la controlul doping, în conformitate cu reglementările anti-doping, sau evitarea în orice mod a prelevării probelor;
d) încălcarea reglementărilor în vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru controalele doping în afara competiţiei, prin nedeclararea de către sportiv a informaţiilor necesare despre locurile unde poate fi găsit şi neparticiparea la efectuarea controalelor doping în afara competiţiei planificate pe baza dispoziţiilor legale în vigoare;
e) falsificarea sau tentativa de a falsifica orice parte a controlului doping;
f) deţinerea de substanţe şi/sau de metode interzise;
g) traficarea oricărei substanţe şi/sau metode interzise;
h) administrarea sau tentativa de a administra o substanţă interzisă oricărui sportiv sau utilizarea unei metode interzise asupra oricărui sportiv ori asistarea, instigarea sau orice formă de complicitate referitoare la orice încălcare a faptelor prevăzute la lit. a)-g).
Art. 3. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
1. sportiv - orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel internaţional, definit ca atare de fiecare federaţie internaţională sau la nivel naţional, aşa cum este definit de fiecare organizaţie naţională anti-doping, şi orice altă persoană care participă la activitatea sportivă la un nivel inferior, dacă este desemnată de organizaţia sa naţională anti-doping;
2. sportiv de nivel internaţional - sportivul desemnat de una sau mai multe federaţii internaţionale ca făcând parte din eşantionul de testare înregistrat al unei federaţii internaţionale;
3. personal asistent al sportivului - orice antrenor, instructor, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical sau paramedical care lucrează cu sau tratează sportivi care participă sau se pregătesc să participe la competiţii sportive;
4. organizaţie naţională anti-doping - acea autoritate naţională sau acele autorităţi naţionale responsabile cu privire la adoptarea şi implementarea reglementărilor anti-doping, conducerea activităţii de prelevare de probe biologice, gestionarea rezultatelor la testele efectuate şi conducerea audierilor, toate aceste responsabilităţi fiind la nivel naţional. Dacă această desemnare nu a fost făcută de autoritatea sau autorităţile publice competente, entitatea respectivă va fi comitetul naţional olimpic al ţării respective sau reprezentantul său;
5. control doping - procesul care include planificarea distribuirii testărilor, recoltarea şi mânuirea de probe biologice, analiza de laborator, gestionarea rezultatelor, audieri şi apeluri;
6. control doping în cadrul competiţiei - un test efectuat în cadrul competiţiei şi în baza căruia sportivul este selecţionat pentru a fi testat în legătură cu o anume competiţie, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel în reglementările unei federaţii internaţionale sau ale unei alte organizaţii naţionale anti-doping;
7. control doping în afara competiţiei - orice control doping care nu este realizat în cadrul competiţiei;
8. testări-ţintă - selecţionarea de sportivi pentru testări, acolo unde anumiţi sportivi aleşi special sau grupuri de sportivi sunt selectaţi pe o bază guvernată de reguli specifice, pentru efectuarea de testări la un anumit moment;
9. control doping fără aviz prealabil - un control doping care se desfăşoară fără vreo atenţionare prealabilă a sportivului şi în care sportivul este însoţit în permanenţă, începând din momentul anunţării şi până la prelevarea probei biologice;
10. ofiţer de control doping - un oficial care a fost specializat şi autorizat de către Agenţia Naţională Anti-Doping de a avea, pe bază de delegaţie, responsabilitatea gestionării la faţa locului a şedinţei de prelevare a probelor;
11. probă biologică - orice material biologic colectat pentru a fi supus controlului doping;
12. testare doping - parte a procesului de desfăşurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, recoltarea de probe biologice, manipularea lor şi transportul de probe biologice la laborator;
13. listă interzisă - lista care denumeşte substanţele şi metodele interzise;
14. substanţă interzisă - orice substanţă calificată astfel în cuprinsul listei interzise;
15. metodă interzisă - orice metodă calificată astfel în cuprinsul listei interzise;
16. substanţe specifice - substanţe care pot constitui obiectul încălcărilor, fără intenţie, prevăzute la art. 2 alin. (2), deoarece sunt folosite pe scară largă în realizarea medicamentelor şi a căror utilizare în scop de dopaj este puţin probabilă;
17. standard internaţional - un standard adoptat de Agenţia Mondială Anti-Doping, ce conţine detalii tehnice necesare pentru implementarea dispoziţiilor Codului;
18. rezultate pozitive constatate - un raport de la un laborator sau de la altă entitate căreia i s-a aprobat efectuarea de testări, care identifică într-o probă biologică prezenţa unei substanţe interzise, a metaboliţilor ori a markerilor săi, inclusiv însemnate cantităţi de substanţe endogene sau dovezi ale utilizării de metode interzise;
19. metabolit - orice substanţă produsă în organism în urma unui proces de metabolizare, biodegradare;
20. marker - un compus, grup de compuşi sau parametri biologici care indică utilizarea de substanţe sau metode interzise;
21. suspendare - oprirea sportivului sau a altei persoane, pentru o perioadă determinată de timp, de la participarea în cadrul oricărei competiţii sau al unei manifestări sportive ori sponsorizări, ca urmare a deciziei luate în urma audierii prevăzute la art. 28, conform prezentei legi;
22. descalificare - invalidarea rezultatelor sportivului, obţinute în cadrul unei anumite competiţii sau manifestări sportive, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte şi premii;
23. falsificare - modificarea rezultatelor analizelor, în scopul inducerii în eroare şi în vederea împiedicării desfăşurării normale a procedurilor obişnuite de testare doping;
24. utilizare de substanţe sau metode interzise - aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricărei substanţe sau metode interzise;
25. scutire pentru uz terapeutic (SUT) - aprobarea utilizării în scopuri terapeutice a unei substanţe şi/sau metode interzise sportivilor care prezintă o afecţiune dovedită medical;
26. terapeutic - tratamentul unei stări medicale cu agenţi sau metode curative sau care ajută la vindecare;
27. competiţie - o singură cursă, meci, joc sau o întrecere sportivă singulară;
28. manifestare sportivă - o serie de competiţii individuale conduse de o singură entitate conducătoare;
29. tentativă - angajare comportamentală deliberată care constituie un pas important în desfăşurarea unei acţiuni, cu scopul săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 2 alin. (2);
30. lipsa vinovăţiei sau a neglijenţei efective - demonstrarea de către sportiv a faptului că nu a ştiut sau suspectat şi nici nu ar fi avut posibilitatea să ştie sau să suspecteze, chiar prin exercitarea celei mai atente griji, faptul că a folosit sau că i s-au administrat substanţe sau metode interzise;
31. lipsa vinovăţiei sau a neglijenţei semnificative - demonstrarea de către sportiv a faptului că vinovăţia sau neglijenţa de care a dat dovadă nu a fost semnificativă în ceea ce priveşte încălcarea legislaţiei anti-doping;
32. participant - orice sportiv sau membru al personalului asistent al sportivului;
33. persoană - o persoană fizică sau juridică;
34. deţinere - posesia sau controlul exclusiv asupra substanţei sau metodei interzise;
35. eşantion înregistrat de testare - eşantionul de sportivi la nivelul competiţional cel mai înalt, stabilit separat de către fiecare federaţie internaţională şi organizaţie naţională anti-doping, care este supus controlului în cadrul şi în afara competiţiei, ca parte a planului de distribuţie a testărilor aparţinând organizaţiei sau federaţiei internaţionale respective;
36. sport de echipă - un sport în care înlocuirea jucătorilor este permisă pe durata desfăşurării unei competiţii;
37. comercializare ilicită - vânzarea, administrarea, transportul, livrarea sau distribuirea unei substanţe interzise sau a unei metode interzise unui sportiv, fie direct, fie prin intermediul unei terţe persoane, cu excepţia vânzării sau distribuirii, în scopuri terapeutice, de către personalul medical sau de către alte persoane decât membrii personalului asistent al sportivului a unei substanţe interzise, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

TITLUL II
Strategia naţională anti-doping

CAPITOLUL I
Agenţia Naţională Anti-Doping


Art. 4. - În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, ca organ de specialitate cu autonomie decizională în activitatea anti-doping, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.
Art. 5. - Agenţia are următoarele obiective:
a) prevenirea şi combaterea la nivel naţional a fenomenului de dopaj prin adoptarea şi implementarea politicilor şi reglementărilor anti-doping, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
b) încurajarea practicării unui sport curat, în vederea protejării sănătăţii sportivilor şi respectării principiilor fairplay-ului în sport;
c) promovarea şi susţinerea cercetărilor anti-doping.
Art. 6. - În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) elaborează strategia naţională anti-doping, în conformitate cu obiectivele şi prevederile Codului şi ale standardelor internaţionale;
b) iniţiază proiecte de acte normative pentru armonizarea legislaţiei naţionale anti-doping cu reglementările internaţionale în domeniu;
c) iniţiază, susţine financiar şi/sau promovează, după caz, programe educative şi de prevenire a dopajului în sport;
d) asigură aplicarea de măsuri concrete pentru sancţionarea dopajului în sport;
e) iniţiază, susţine financiar şi/sau încurajează programe de promovare a fairplay-ului în sport;
f) încurajează structurile sportive, Agenţia Naţională pentru Sport şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în adoptarea unor programe de testare coerente şi uniforme;
g) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu;
h) propune autorităţilor şi instituţiilor publice măsuri specifice, în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise;
i) aprobă, publică anual şi revizuieşte lista substanţelor şi a metodelor interzise, în conformitate cu lista Agenţiei Mondiale Anti-Doping;
j) publică şi reactualizează anual, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii Publice şi cu Agenţia Naţională a Medicamentului, lista cu specialităţile farmaceutice autorizate şi comercializate în România care au în componenţă substanţe şi/sau metode interzise;
k) stabileşte programul naţional anual anti-doping, în competiţie şi în afara competiţiei, care cuprinde toţi sportivii de nivel naţional şi internaţional;
l) întocmeşte lista cu sportivii de nivel naţional şi internaţional, adresele acestora şi locurile de pregătire;
m) organizează şi efectuează controalele doping atât în cadrul competiţiilor, cât şi în afara acestora, cu excepţia controalelor efectuate de federaţiile internaţionale în timpul competiţiilor internaţionale organizate pe teritoriul României;
n) încurajează procesul de testare reciprocă între organizaţiile naţionale anti-doping;
o) planifică şi asigură desfăşurarea audierilor sportivilor şi ale altor persoane susceptibile de dopaj, într-un cadru corect şi echitabil, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele internaţionale;
p) aprobă scutirile de uz terapeutic pentru sportivii de nivel naţional, la solicitarea scrisă a comisiilor anti-doping din federaţiile sportive naţionale şi/sau ligi. Pentru sportivii de nivel internaţional avizează şi trimite dosarele depuse, spre aprobare, federaţiei internaţionale responsabile şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping;
q) comunică Agenţiei Mondiale Anti-Doping cazurile de dopaj depistate în rândul sportivilor români, pe plan naţional şi/sau internaţional;
r) elaborează normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping;
s) asigură instruirea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping, precum şi eliberarea unui atestat în acest sens;
t) prezintă anual un raport de activitate Guvernului şi Parlamentului;
u) organizează periodic acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport;
v) iniţiază, promovează şi desfăşoară activităţi de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport.
Art. 7. - Posturile publice de radio şi de televiziune pun la dispoziţie Agenţiei un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, din care 50% la ore de maximă audienţă, pentru difuzarea de materiale promoţionale de prevenire şi combatere a dopajului în sport.
Art. 8. - (1) Pe lângă Agenţie funcţionează Consiliul director, ca organ consultativ.
(2) Conducerea Agenţiei este asigurată de un preşedinte, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru, din rândul specialiştilor în domeniu, pe baza îndeplinirii cerinţelor de competenţe profesionale şi manageriale, precum şi a criteriului de independenţă politică şi de independenţă faţă de structurile sportive.
Art. 9. - (1) Consiliul director al Agenţiei are în componenţă 9 membri, după cum urmează:
a) preşedinte;
b) 2 reprezentanţi ai Cancelariei Primului-Ministru, desemnaţi de şeful Cancelariei;
c) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Sport, desemnat de preşedintele acesteia din rândul angajaţilor săi;
d) un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român;
e) un reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei, desemnat de Ministerul Sănătăţii;
f) un reprezentant din domeniul medicinei sportive, desemnat de Ministerul Sănătăţii;
g) un reprezentant al sportivilor de performanţă, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român;
h) un reprezentant al federaţiilor sportive naţionale, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.
(2) Competenţele Consiliului director se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(3) Activitatea Consiliului director este condusă de un preşedinte care este şi preşedintele Agenţiei.
(4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani.
(5) Membrii Consiliului director sunt obligaţi să respecte secretul profesional şi vor semna declaraţii de confidenţialitate şi conflict de interese.
(6) Consiliul director se întruneşte în şedinţe ordinare lunare şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
(7) Convocarea şedinţelor de Consiliu director se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte şi va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi ce urmează a fi dezbătută şi documentaţia necesară.
(8) Deciziile Consiliului director sunt adoptate cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
(9) Membrii Consiliului director, care participă la şedinţe, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui.
Art. 10. - (1) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de termen în următoarele situaţii:
a) renunţarea la calitatea de membru;
b) transferarea în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice;
c) aplicarea unei sancţiuni disciplinare;
d) neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin;
e) pierderea calităţii pentru care au fost numiţi;
f) deces.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou membru, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.
Art. 11. - (1) Preşedintele Agenţiei are rang de secretar de stat şi este ajutat în activitatea sa de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, în condiţiile legii, prin decizie a primului-ministru, pe baza îndeplinirii cerinţelor de competenţe profesionale şi manageriale, precum şi a criteriului de independenţă politică şi de independenţă faţă de structurile sportive.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Agenţiei emite ordine şi instrucţiuni.
(3) Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ emise de preşedintele Agenţiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 12. - (1) Pe lângă Agenţie se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, Comisia de apel şi Comitetul pentru stabilirea sancţiunilor.
(2) Componenţa şi competenţele comisiilor şi comitetului prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
(3) Membrii comisiilor şi comitetului prevăzute la alin. (1), care participă la şedinţe, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiilor, respectiv al comitetului, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui.
(4) Pentru activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, de Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi de Comisia de apel se percep taxe al căror cuantum se stabileşte anual prin decizie a Consiliului director, aprobată prin hotărâre a Guvernului.
Art. 13. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.
(2) Modul de utilizare a veniturilor proprii ale Agenţiei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
(3) Finanţarea activităţii Agenţiei se realizează, începând cu anul 2006, din prevederile bugetare aprobate Cancelariei Primului-Ministru.
Art. 14. - (1) Personalul Agenţiei beneficiază de spor de confidenţialitate în cuantum de 15%, aplicat la salariul de bază brut lunar.
(2) Categoriile de personal şi condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(3) Agenţia constituie un fond de stimulente prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele încasate pentru bugetul de stat, reprezentând amenzi, ca urmare a controlului.
(4) Modul de constituire şi de utilizare a fondului de stimulente, precum şi categoriile de personal care beneficiază de fondurile prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL II
Publicarea şi revizuirea listei interzise

Art. 15.
- Lista interzisă, în conformitate cu cea a Agenţiei Mondiale Anti-Doping, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 16. - (1) Agenţia va revizui lista interzisă ori de câte ori vor apărea modificări în lista publicată de Agenţia Mondială Anti-Doping.
(2) Agenţia are obligaţia să informeze în scris toţi factorii responsabili din mişcarea sportivă asupra oricăror revizuiri ale listei interzise.

Citește mai departe: Lege nr. 227/2006, privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

Codul Mondial antidoping metodesi substante interzise

M1. Cresterea capacitătii de transfer de oxigen
Sunt interzise următoarele:
a) dopajul cu sânge, inclusiv utilizarea de sânge autolog, homolog sau heterolog ori de produse hematologice (din celule rosii) de orice origine;
b) cresterea artificială a absorbŃiei, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar nelimitându-se
la utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) si a produselor pe bază de hemoglobină
modificată (de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină

Citește mai departe: Codul Mondial antidoping metodesi substante interzise

CODUL MONDIAL ANTI-DOPING lista intrzisa 2009

Utilizarea oricărui medicament trebuie să se limiteze la indicaŃii justificate medical.
SUBSTANłE SI METODE INTERZISE PERMANENT (ATÂT ÎN COMPETIłIE, CÂT SI ÎN AFARA COMPETIłIEI)
SUBSTANłE INTERZISE S1. AgenŃi anabolici
AgenŃii anabolici sunt interzisi.
1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)
a) SAA exogeni* includ: 1-androstendiol (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diol); 1-androstendionă
(5alfa-androst-1-ene-3,17-diona); bolandiol (19-norandrostenediol); bolasteron; boldenon; boldion

Citește mai departe: CODUL MONDIAL ANTI-DOPING lista intrzisa 2009

Publicitate